Regulamin

Regulamin wynajmu łodzi motorowych

 1. Wypożyczalnia łodzi motorowych czynna jest w godzinach: 10:00-19:00 sob-nie i 15:00-19:00 pt.

Zdanie motorówek musi nastąpić przed godziną 19:00 lub we wcześniejszym terminie podanym przez pracownika.

Niezależnie, w każdym wypadku zdanie motorówki musi nastąpić przed zachodem słońca.

Ostatnie wypożyczenie może nastąpić o godzinie 18:00, po tej godzinie wypożyczalnia nie wydaje motorówek.

 1. Wypożyczane motorówki są własnością: AM Firma Reklamowa
 2. Wypożyczenie motorówek następuje na podstawie podpisanej umowy.
 3. Najemca ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu (co potwierdza podpisując umowę) oraz do bezwzględnego jego przestrzegania.
 4. Motorówki mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 18 lat, potrafią pływać, nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Przy wynajmie na godziny możliwa jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna (tel. 507 730 330) lub internetowa na określony dzień i godziny. Wówczas Najemca powinien przybyć do wypożyczalni 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia najmu. Nieprzybycie w określonym czasie, będzie traktowane jako rezygnacja z rezerwacji i łódka może zostać wynajęta innej osobie.
 6. Możliwa jest rezerwacja łodzi na cały dzień. Po zamówieniu terminu najemca wpłaca na wskazane konto kwotę za wynajem całodniowy plus kaucję (wg. cennika) nie później niż 3 dni przed planowanym wynajmem. Za datę wpłaty uznajemy wpływ kwoty na konto.
 7. Minimalna ilość osób na motorówce to 2 osoby, maksymalna 4 (łódź Kontra 350) w tym nie więcej niż 2 dzieci poniżej 16 roku lub 6 osób (łódź Kontra 450) w tym nie więcej niż 3 dzieci poniżej 16 roku. Liczba dzieci poniżej 16 roku życia nie może przekraczać liczby osób pełnoletnich na motorówce. Minimalny wiek dzieci mogących przebywać na łódce to 4 miesiące.
 8. Wypożyczający może odmówić wypożyczenia motorówki bez podania przyczyny.
 9. Motorówkę może wypożyczyć osoba, która okaże niezniszczony dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem i wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. Kaucja ta podlega zwrotowi w przypadku uiszczenia opłaty za wypożyczenie i dokonania zwrotu sprzętu w stanie nie pogorszonym. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia/zniszczenia sprzętu, zwrot kaucji uzależniony jest od uregulowania przez Najemcę wartości sprzętu lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody. Wypożyczający może potrącić z kaucji wartość szkody spowodowanej przez Najemcę. Wypożyczający może potrącić z kaucji opłatę za nieopłacony (ponad zadeklarowany) czas wynajmu.
 10. Najemca odbierając motorówkę powinien sprawdzić jej stan techniczny i kompletność wyposażenia zwracając szczególną uwagę na ewentualne braki środków ratunkowych.
 11. Najemca podpisując dokument wypożyczenia potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 12. Opłatę za wynajem sprzętu pobiera się przed wypożyczeniem („z góry”), za zadeklarowany czas jego użytkowania. W przypadku przekroczenia ustalonego czasu najmu Najemca może zostać zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty za każdą rozpoczętą godzinę według obowiązującego cennika. Przedłużenie czasu pływania jest możliwe i wymaga kontaktu telefonicznego z pracownikiem wypożyczalni (507 730 330).
 13. Pracownik wypożyczalni może odmówić przedłużenia czasu wypożyczenia, jeżeli kolidować on będzie z terminem kolejnej rezerwacji motorówki lub wystąpią inne przeciwwskazania.
 14. Najemca zobowiązuje się do:
  • korzystania z wypożyczonej motorówki oraz jej wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę (w szczególności z dziedziny motorowodniactwa), oraz że został odpowiednio poinstruowany na temat eksploatacji sprzętu,
  • zobowiązuje się do dbałości o sprzęt,
  • niedokonywania żadnych napraw sprzętu,
  • zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,
  • poinformowania innych osób przebywających na motorówce o koniecznych do przestrzegania zasadach zawartych w niniejszym regulaminie,
  • dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na motorówce w tym o swoje własne,
  • zwrócenia wypożyczonej motorówki wraz z jej wyposażeniem i osprzętem w stanie niepogorszonym,
  • pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzeń motorówki oraz jej wyposażenia i osprzętu wynikających z winy Najemcy,
  • przebywania na motorówce w kamizelkach ratunkowych/asekuracyjnych,
  • nie spożywania alkoholu ani środków odurzających i nie przebywania na motorówce pod ich wpływem,
  • pokrycia całkowitych kosztów holowania przez policję lub WOPR wynikłego z winy Najemcy.
 15. Najemcom sprzętu i osobom przebywającym na motorówce zabrania się:
  • kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),
  • odstępowania wypożyczonego sprzętu pływającego osobom trzecim,
  • zabierania na pokład wypożyczonej motorówki większej liczby pasażerów niż wynika to z możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu oraz prawnych,
  • zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,
  • spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie dysponowania motorówką,
  • wykorzystywania motorówki niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 16. Najemca motorówki jest zobowiązany:
  • do przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
  • do stosowania się do poleceń pracowników wypożyczalni i obsługi,
  • w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wypożyczonej jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, do niezwłocznego opuszczenia jej w sposób bezpieczny i powiadomienia o zaistniałym fakcie pracowników wypożyczalni tel: 507 730 330 lub WOPR 984 – tel. alarmowy.
 17. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Najemcy jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania motorówki przez wypożyczającego. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonej motorówki.
 18. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia i osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, Najemca zobowiązany jest do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu lub jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem z uwzględnieniem opłaty za czas wypożyczenia.
 19. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Najemca zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 20. Jeżeli po 3 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Najemca nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
 21. Najemca po zwrocie sprzętu w odpowiednim stanie otrzymuje rewers poświadczający jego zwrot.
 22. Inne nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).

W nawiązaniu do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) przesyłamy klauzulę informacyjną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: wypożyczenia motorówki

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych miesięcy obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.

Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.